Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

Aneta Bernat21 lutego 2022Komentarze (0)

Śmierć rodzica, wskutek zajścia nieszczęśliwego wypadku, jest z całą pewnością jednym z najgorszych przeżyć dla osób dotkniętych takim nieszczęściem. Tego rodzaju zdarzenie może wywołać daleko idące skutki w psychice osób poszkodowanych, łącząc się z często z uczuciem nieprzemijającej pustki i tęsknoty za utraconym w taki sposób krewnym. Sprawca, który ponosi winę z tego tytułu, zobowiązany jest do wyrównania poczynionych szkód, w tym zapłaty zadośćuczynienia za doznaną przez poszkodowanych krzywdę.

Na jakich zasadach dzieci mogą uzyskać zadośćuczynienie za śmierć swojego rodzica, jakie są jego funkcje oraz czym kierują się sądy przy jego orzekaniu, stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

Śmierć rodziców
Podstawa prawna roszczenia o zadośćuczynienie

Podstawą prawną dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć rodziców jest art. 446 § 4, w zw. z art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego – sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego wskutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Podkreślić trzeba, że polskie orzecznictwo wypracowało wyczerpującą definicję pojęcia „rozstroju zdrowia” i „uszkodzenia ciała”.

Sąd Rejonowy w Giżycku w wyroku z dnia 27 grudnia 2016 r. (sygn. akt I C 846/1), wskazał, iż „„uszkodzenie ciała” będzie oznaczało zerwanie ciągłości czy jednolitości jakiejkolwiek komórki, tkanki lub organu organizmu podmiotu. „Rozstrój zdrowia” oznacza zaś najogólniej naruszenie normalnego funkcjonowania organizmu, spowodowanie jego dysfunkcjonalności w określonym zakresie (…) szkoda na osobie może polegać na uszkodzeniu ciała, które jest wynikiem naruszenia integralności cielesnej (naruszenie tkanek organizmu), albo na wywołaniu rozstroju zdrowia, który może, ale nie zawsze jest, spowodowany naruszeniem integralności cielesnej. Rozstrój zdrowia może mieć postać nerwicy, depresji itp. Dla stwierdzenia uszkodzenia ciała nie jest istotne, czy uszkodzenia mają charakter trwały, czy czasowy (por. wyr. SN z 12.3.1975 r., II CR 18/75, Legalis), permanentny lub czasowy charakter uszczerbku ma natomiast wpływ na wysokość odszkodowania” [tak: KC Komentarz pod red. dr hab. Konrada Osajdy, Legalis 2017, wyd. 15]. Jeszcze inna definicja uszkodzenia ciała przewiduje, że „mianem uszkodzenia ciała określa się takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które polegają na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów (np. rany, pozbawienie części ciała). Uszkodzenie ciała często pociąga za sobą rozstrój zdrowia, który może jednak powstać także z innych przyczyn. Polega on na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów (np. układu pokarmowego, systemu nerwowego). Wstrząs psychiczny doznany wskutek określonego zdarzenia może być źródłem rozstroju zdrowia (por. wyrok SN z dnia 8 maja 1969 r., II CR 114/69, OSN 1970, nr 7–8, poz. 129)”.

Z kolei pod pojęcie „osoby zmarłej”, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r. (III CSK 286/14, OSNC z 2016 r., nr 4, poz. 45, LEX nr 1781848) „odnosi do człowieka, który urodził się i żył. Zmarłym w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. jest osoba żyjąca albo zdolna do samodzielnego życia”.

Radca prawny z Lublina

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: