Prawa i obowiązki abonenta. Poszkodowany przy bezpodstawnym wezwaniu do zapłaty abonamentu RTV

Aneta Bernat15 lipca 20204 komentarze

W ostatnich latach można zauważyć wzrost upomnień jakie Poczta Polska wysyła w związku z teoretycznymi zaległościami w regulowaniu opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV, oscylującymi nawet w wysokości kwoty 1400,00 zł.

Czy ma do tego prawo? Czy istnieje szansa na skuteczną odmowę zapłaty zaległego abonamentu RTV jeśli uważamy ją za niesłuszną i czujemy się tym faktem pokrzywdzeni? Na te i inne pytania odpowiada niniejszy materiał. Zapraszam do lektury.

Rejestracja odbiorników RTV

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w placówkach pocztowych w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Co więcej, obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

  1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
  2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
  3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Powyżej wskazana już ustawa o opłatach abonamentowych określa również szczegółowy katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych.

Zwolnione z opłat abonamentowych są co do zasady m. in.:

  1. osoby niepełnosprawne,
  2. osoby, które ukończyły 75 lat,
  3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
  4. osoby niesłyszące, niewidome,
  5. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  6. osoby bezrobotne oraz o niskich dochodach
  7. osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna

Co ważne, zwolnienie z opłat abonamentowych, w większości, nie przysługuje automatycznie po spełnieniu określonych ustawowo przesłanek. Aby uzyskać zwolnienie, osoba która mieści się w katalogu ustawowym, powinna złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Zwolnienie od opłat abonentowych przysługuje wówczas od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono stosowne oświadczenie.

Upomnienie w przedmiocie nieuregulowanych należności za abonament RTV

Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami wskazanej już uprzednio ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania opłat z tytułu abonamentu RTV. W związku z powyższym Polska Poczta jest również uprawniona do windykowania zaległych opłat abonamentowych.

Czy zatem istnieje sposób na skuteczną odmowę w majestacie prawa zapłaty zaległego abonamentu RTV, kar i odsetek z tym związanych, wysyłanych przez Pocztę Polską?

W pewnych warunkach tak. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, wszystkie dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008 r., a operator publiczny do tego momentu miał obowiązek nadać posiadaczom odbiorników nowe numery identyfikacyjne i co ważniejsze, powiadomić ich o tym. Jak się okazuje operator nie zawsze wywiązał się z ciążących na nim obowiązków. Jeśli zatem abonent otrzymał upomnienie stwierdzające zaległość za opłaty abonamentowe pomimo braku rejestracji odbiornika, a Poczta Polska, po jego zakwestionowaniu, nie wykaże stosownymi dokumentami, że o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta ten został poinformowany, co do zasady nie będzie mogła skutecznie dochodzić wskazanej w upomnieniu kwoty.

Przedawnienie należności z tytułu opłat abonamentowych

Należy również pamiętać, że operator może dochodzić zaległych opłat jedynie za 5 lat wstecz. Należności z tytułu opłat abonamentowych ulegają bowiem przedawnieniu, podobnie jak zobowiązania podatkowe co oznacza, że opłata ta przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej płatności.

Gdzie szukać pomocy?

Jak zawsze, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a szanse powodzenia zależą od stanu faktycznego danej sprawy. Jedno jest pewne, otrzymując upomnienie z tytułu zaległych rzekomo opłat abonamentowych, nie można pozostać biernym.

Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, warto zastanowić się zatem nad możliwością skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże on zrozumieć zawiłość przepisów i oszacuje szanse powodzenia w sprawie, jak również doradzi dalszy sposób postępowania, bazując na dotychczasowym orzecznictwie.

Radca prawny z Lublina

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

BEATA 11 października, 2020 o 01:58

Witam
Otrzymałam upomnienie z Poczty Polskiej i zapłaty za niepłacony abonament RTV za okres 01/2015-09/2020 w wysokości 1640 zł. Nie wyrejestrowałam odbiornika. Poprzednio takie pismo otrzymałam w 2014 r, i miałam zapłacić za okres 01/2009-03/2014 kwotę 1117 zł. Wówczas wysłałam pismo odwołujące ze względu na to, iż nie pamiętałam o nadaniu mi numeru abonamentu a w konsekwencji nie załatwiłam nic pozytywnego. Proszę o informację czy w moim przypadku mogę się odwołać podając zarzut przedawnienia?
Dziękuję

Odpowiedz

Aneta Bernat 28 grudnia, 2020 o 13:05

Szanowna Pani,

W oparciu o przekazane w komentarzu informację, wskazuję iż roszczenie za niepłacony abonament RTV przedawnia się po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności danej kwoty abonamentu, jak wskazywałam we wpisie, jest możliwość jej dochodzenia za 5 lat wstecz – zapewne z tego powodu pierwsze wezwanie obejmowało okres od 2009, ale drugie o jakim Pani pisze już tylko od 2015… W stosunku do roszczeń których termin płatności upłynął 5 lat temu (licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności) co do zasady w sprawach tego typu można skutecznie podnosić zarzut przedawnienia. Należ jednak pamiętać, że dotyczy on tylko roszczeń sprzed 5 lat i starszych (licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności), natomiast nie będzie on skuteczny co do pozostałych, powstałych po wskazanej granicy czasowej.

Odpowiedz

Beat 19 kwietnia, 2022 o 11:00

witam,
jaki jest Pani koszt porady prawnej i pisma w sprawie zaległego abonamentu rtv.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Aneta Bernat 26 maja, 2022 o 14:14

Dzień Dobry, w tej kwestii proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: