Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę

Aneta Bernat31 października 2017Komentarze (0)

Odpowiedzialność za szkodę … zacznijmy na początku od odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest owa szkoda i kiedy można mówić o tym,  że takiej szkody się rzeczywiście doznało. Szkodą jest każdy uszczerbek, którego doznaje poszkodowany – bez względu na to, czy jest to uszczerbek o charakterze majątkowym, czy niemajątkowym. Ze względu na rodzaj naruszonego dobra wyróżnia się z kolei szkodę na osobie, która dotyczy bezpośrednio osoby poszkodowanego oraz szkodę na mieniu dotyczącą majątku poszkodowanego

Kiedy zaś powstaje odpowiedzialność za przedmiotową szkodę? Samą istotą odpowiedzialności odszkodowawczej jest przeniesienie ciężaru naprawienia doznanej szkody na inną osobę niż sam poszkodowany. Jednak by do tego doszło konieczne jest spełnienie trzech warunków:

  1. zaistnienie zdarzenia, które zapoczątkowuję powstanie obowiązku naprawienia powstałej szkody;
  2. powstanie samej szkody;
  3. istnienie odpowiedniego związku przyczynowego pomiędzy powstałym zdarzeniem oraz spowodowaną nim szkodą.[1]

Biorąc pod uwagę szkodę majątkową , celem ustalenia jej wysokości należy dokonać porównaniu rzeczywistego stanu majątku osoby poszkodowanej w chwili doznania szkody, z majątkiem który poszkodowany, by posiadał , gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Odnośnie zaś szkody na osobie, nie powstaje od razu uszczerbek w majątku osoby poszkodowanej, jednak uszczerbek ten powstaje w następstwie utraty życia osoby bliskiej, czy też naruszenia zdrowia. Przejawia się to w szczególności w postaci zwiększonych wydatków na leczenie, czy utracie bądź zmniejszeniu zdolności do pracy zarobkowej i w rezultacie utracie środków utrzymania. [2]

W przypadku poniesienia powyżej wskazanych szkód, przy zaistnieniu przesłanek warunkujących odpowiedzialność odszkodowawczą, powstaje po stronie poszkodowanego roszczenie o naprawienie powstałej szkody przez podmiot odpowiedzialny. Reasumując, określony podmiot – instytucja ma obowiązek ponieść konsekwencję skutków wyrządzonej szkody. Jest to wyraz chociażby powstałych ocen społecznych, mających podstawę w chęci poczucia ogólnej sprawiedliwości. Dlatego też w ostatnich latach tak znacznie rozwinął się rynek ubezpieczeń i nastąpiło rozłożenie ciężaru naprawienia powstałej szkody na jeszcze szersza grupę podmiotów niż dotychczas. [3]

Naprawienie szkody spowodowanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia obejmować powinno wszelkie koszty będące skutkiem naruszenia wskazanych wyżej dóbr osobistych, a nie tylko niektóre koszty. Wchodzić tu w grę będą przede wszystkim koszty leczenia w tym rehabilitacji , jak również na przykład koszty związane z koniecznością przygotowania poszkodowanego do zmiany zawodu, jeśli skutkiem naruszenia wskazanych wyżej dóbr osobistych jest inwalidztwo poszkodowanego uniemożliwiające mu wykonywanie dotychczasowej pracy. Powyżej wskazane kategorie kosztów są jedynie przykładowymi. Wszystko to wynika z faktu, iż głównym celem odszkodowania jest umożliwienie poszkodowanemu jak najszybszego usunięcia skutków powstałego zdarzenia, które wywołało szkodę i to w jak najbardziej komfortowych warunkach. [4]

Należy mieć na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności. [5]


[1] Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania, s. 83.

[2] A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową: szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 59.

[3] M. Kaliński, Odpowiedzialność Odszkodowawcza, Odpowiedzialność odszkodowawcza – uwagi ogólne, w: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań s. 12-14.

[4] M. Safjan, Komentarz, s. 1285

[5] Preambuła do Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22.7.1946 r., Dz.U. z 1948 r., Nr 61, poz. 477 ze zm.).

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Następny wpis: