Obrażenia ciała a przysługujące świadczenia

Aneta Bernat15 maja 2020Komentarze (0)

Poszkodowani często „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” traktują jako tożsame pojęcia. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią.

Odszkodowanie ma stanowić  rekompensatę szkody majątkowej (poniesione koszty, szkoda rzeczywista, utracone korzyści), którą poniósł poszkodowany.

Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową (ma załagodzić przeżycia, związane z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona).

Szersze omówienie tych pojęć można znaleźć tu (zadośćuczynienie) i tu (odszkodowanie).

Jakie świadczenia
przysługują poszkodowanemu?

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu na przykład w wypadku komunikacyjnym jest szeroki. W zależności od okoliczności danego zdarzenia i doznanego uszkodzenia ciała, a w konsekwencji stanu zdrowia poszkodowanego oraz procesu jego leczenia i rehabilitacji,  może on obejmować swoim zakresem:

1. Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;

2. Zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem

Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu;

3. Zwrot utraconych zarobków
(w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim)

Świadczenie związane z niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności, w tym gospodarczej) i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem. Stanowi ono różnicę pomiędzy dochodami otrzymywanymi przed wypadkiem w stosunku do tych otrzymywanych po wypadku.

Przykładowo dla zobrazowania powyższego można wskazać, iż osoba będąca na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie na poziomie początkowo jego 80% od pracodawcy, a następnie tj. po 33 dniu od zdarzenia w formie zasiłku chorobowego realizowanego przez ZUS – różnica w dochodach będzie stanowiła 20% wynagrodzenia;

4. Renta uzupełniająca

Stanowi wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku;

5. Jednorazowe odszkodowanie
(kapitalizacja renty)

Świadczenie uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się osobą niepełnosprawną, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej;

6. Renta na zwiększone potrzeby

Świadczenie, które ma na celu zapewnienie poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką.

7. Odszkodowanie

Rekompensata szkody majątkowej – szkoda rzeczywista, przykładowo za uszkodzenie/ zniszczenie pojazdu, komputera który mieliśmy przy sobie w chwili zdarzenia, wartościowej odzieży itp.

Podkreślić należy, iż każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie i dopiero indywidualna analiza określonej sprawy pozwala na oszacowanie należnej w niej wysokości zadośćuczynienia w zależności od urazu, wieku poszkodowanego, skutków wypadku w życiu prywatnym i zawodowym oraz odpowiedniego odszkodowania.

W praktyce często zdarza się, że na etapie likwidacji szkody, towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają przyznane kwoty zadośćuczynienia/odszkodowania lub wręcz odmawiają wypłacenia tego świadczenia. Rola poszkodowanego nie może ograniczać się do biernego poddania się decyzjom towarzystw ubezpieczeniowych i przyjmowania jedynie tego co proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Dla uzyskania świadczeń z OC sprawcy w odpowiedniej wysokości należy prezentować postawę aktywną.

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku przyznania poszkodowanemu świadczeń w nieadekwatnej wysokości na drodze polubownej, ma on możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

Aneta Bernat – Radca prawny

 Lublin, maj 2020

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: