Gdy grad uszkodzi pojazd

Aneta Bernat19 czerwca 2020Komentarze (0)

Nadchodzi lato a wraz z nim zmienna i zdradliwa pogoda, która od kilku tygodni zarówno rozpieszcza nas letnimi temperaturami, jak również budzi lęk przynosząc potencjalne zagrożenia. Od kilku dni nadawane są komunikaty ostrzegające przed możliwymi opadami gradu na terenie całego kraju, w tym województwa lubelskiego.

Nagłe zjawiska pogodowe silne wiatry, burze czy gradobicia mogą spędzić sen z powiek właścicielom samochodów, szczególnie nowych. Co prawda można ochronić się od potencjalnych uszkodzeń lub zniszczeń powstałych na mieniu. Jednakże czy ochrona, którą oferują ubezpieczyciele jest wystarczająca? Czy wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco uchroni nas od ponoszenia dodatkowych kosztów wskutek działania żywiołu? Tym bardziej, że nie każdy ma możliwość schowania samochodu „pod dachem”.

Czy z autocasco możemy pokryć koszty szkód wyrządzonych w pojeździe
przez opady gradu?

Co do zasady tak. Na wokandy Sądów trafiają jednakże nie raz sprawy z powództwa poszkodowanych, którzy pomimo opłacania składek za autocasco, tzw. AC, muszą niestety dochodzić na drodze sądowej wypłaty należnego im od ubezpieczyciela odszkodowania, w tym za szkody poniesione w wyniku opadów gradu. Ubezpieczyciele bowiem albo odmawiają wypłaty odszkodowania poszkodowanym, albo znacząco zaniżają jego wartość. Poszkodowany mając wątpliwości co do zasadności odmowy może  lub wyceny uzasadnionych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu może dochodzić swoich praw przed sądem. Przed wdaniem się w spór zasadnym jest jednak uzyskanie prywatnej ekspertyzy, której kosztów także możemy dochodzić na drodze postępowania sądowego. Możemy też zawnioskować o sporządzenie takiej opinii przez biegłego sądowego w ramach toczącego się postępowania.

Zwłoka w zgłoszeniu szkody – czy wszystko stracone?

Nie. Nad kwestią odmowy wypłaty odszkodowania pomimo terminowo uiszczanych składek  AC pochylił się m.in. w 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku[1], rozpatrujący sprawę o zapłatę kwoty 7 400,00 zł. W sprawie poszkodowani byli leasingobiorcami pojazdu, który uległ zniszczeniu na skutek gradobicia. Ubezpieczyciel, u którego samochód posiadał ubezpieczenie autocasco całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania z uwagi na zwłokę poszkodowanych w zgłoszeniu szkody – skuteczne zgłoszenie szkody miało miejsce ponad 6 miesięcy od dnia zdarzenia –tj. gradobicia.

W ocenie Sądu sprawa nie budziła żadnych wątpliwości, w związku z czym Sąd zasądził na rzecz Pozwanych wnioskowaną kwotę 7 400,00 zł. Oględziny uszkodzonego pojazdu oraz opinia biegłego, jednoznacznie przesądziły, iż rodzaj uszkodzeń w samochodzie i wgniecenia na karoserii pojazdu powstały na skutek gradobicia, co było objęte ubezpieczeniem AC.

Sąd wskazał, iż analiza ogólnych warunków ubezpieczenia oraz przepisów kodeksu cywilnego prowadzi do wniosku, iż okoliczności braku zawiadomienia o wypadku czy też opóźnienia w zawiadomieniu nie mogą być przesłanką do odmowy wypłaty świadczenia, zaś ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą w pojeździe na skutek zawartej umowy ubezpieczenia AC.

Zaniżona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania – czy się z nią zgadzać?

Kwestię zaniżenia kwoty odszkodowania rozpatrywał m.in. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi[2]. W 2016 r. w doszło do gradobicia, w wyniku którego uszkodzeniu uległo wiele samochodów. Jednemu z poszkodowanych, w toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił z ubezpieczenia AC, w przybliżeniu kwotę 12 000,00zł. Poszkodowany mając wątpliwości, co do wyceny faktycznych kosztów naprawy pojazdu zlecił wydanie prywatnej ekspertyzy, w której uzasadniony koszt naprawy był wyższy, niż wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie.

Sprawa trafiła na wokandę sądową. W toku procesu sądowego Sąd, dopuścił również dowód z opinii niezależnego biegłego sądowego, który oszacował szkodę w pojeździe poszkodowanego na kwotę blisko 22 000,00 zł. W związku z czym Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego  ponad już przyznaną kwotę 12 000,00 zł, dodatkowo kwotę 9 000,00 zł tytułem odszkodowania za skutki gradobicia. W sumie odszkodowanie wyniosło 21 000,00 zł. Ponadto, Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego koszty prywatnej ekspertyzy, jakie ten musiał ponieść w celu dochodzenia odszkodowania.

Sąd w uzasadnieniu wskazał iż:

„W myśl przepisu art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 2 k.c.).”

„Stosownie zaś do § 2 przepisu art. 361 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, jakie poszkodowany poniósł, a także korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. W myśl przepisu art. 363 § 2 k.c. jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania (…)”.

Podsumowanie

W innych sprawach dotyczących tożsamych stanów faktycznych,również zapadły wyroki zasądzające (mi.in. Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku, I Wydział Cywilny, z dnia 05.07.2018 r. czy Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy, z dnia 27.04.2016 r. [3]) odszkodowanie na rzecz poszkodowanych – co pozwala stwierdzić iż w przedmiotowych sprawach mamy ugruntowaną linię orzeczniczą do walki ze szkodami wynikłymi z opadów gradu.

Idzie lato, a wraz z nim zmienna pogoda. Należy chronić swoje mienie przed skutkami działania żywiołów. Jeżeli jednak dojdzie do uszkodzenia Twojej własności, a Ty opłacasz składkę AC nie rezygnuj z przysługujących Ci praw.

 

Radca prawny z Lublina

 

***

[1] Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Cywilny, z dnia 20.03.2014 r., sygn. akt VIII GC 874/13.

[2] Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział Cywilny, z dnia 05.12.2019 r., sygn. akt VIII C 1925/18.

[3] Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku, I Wydział Cywilny, z dnia 05.07.2018 r., sygn. akt I C 209/18, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy, z dnia 27.04.2016 r., sygn. akt XXIII Ga 94/16.

 

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: