Czy utrata perspektyw życiowych ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia

Aneta Bernat18 maja 2020Komentarze (0)

Czy wiesz, że od tego w jakim jesteś wieku i jak kształtują się Twoje „widoki na przyszłość” jest uzależniona wysokość przysługującego Ci zadośćuczynienia za doznane krzywdy?

Utrata perspektyw życiowych pokrzywdzonego była jedną z okoliczności braną pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego m.in. w sprawie zawisłej przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie, zakończonej wyrokiem z dnia 29.01.2020r.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony na skutek np. wypadku komunikacyjnego, to Twoje osobiste cechy takie jak: wiek, doświadczenie życiowe, stan zdrowia, rodzaj zainteresowań, wykonywany zawód, predyspozycje fizyczne, uzdolnienia będą determinowały wysokość kwoty należnego Ci zadośćuczynienia.

Indywidualna ocena sytuacji życiowej pokrzywdzonego, stanowi kluczową rolę przy zasądzaniu przez sądy kwot tytułem zadośćuczynienia. Powinno ono bowiem m.in. rekompensować pokrzywdzonemu utracone widoki na przyszłość.

wysokosc zadoscuczynienia za wypadek

Wiek pokrzywdzonego

W kontekście wieku pokrzywdzonego podkreślić należy, iż osoba, która uległa wypadkowi we wczesnych latach młodości utraciła więcej, niż osoba dorosła, której np. kariera zawodowa jest już w pełnym rozkwicie a życie rodzinne ustabilizowane. Nawet, jeżeli obrażenia obydwu pokrzywdzonych byłyby praktycznie identyczne.

Przed osobą nastoletnią czy dwudziestoparoletnią dopiero odsłaniają się perspektywy życiowe, zarówno w zakresie życia prywatnego jak i zawodowego. Dopiero stoją przed nią przeżycia związane z pierwszą miłością, przeżycia które w wyniku następstw wypadku mogą jej być bezpowrotnie odebrane.

Jak widzą to sądy

Nad wysokością należnego zadośćuczynienia, w odniesieniu do utraty perspektyw życiowych przez pokrzywdzonego, pochylił się Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpatrujący apelację małoletniego pokrzywdzonego od wyroku Sądu Okręgowego, jako sądu I instancji.

W przedmiotowej sprawie, pokrzywdzony – powód przechodząc przez jezdnię w miejscu dozwolonym został potrącony przez samochód. Na skutek wypadku doznał on poważnych obrażeń ciała. Stwierdzono u niego między innymi uraz wielonarządowy, stłuczenie i obrzęk mózgu, stłuczenie płuc, niewydolność oddechową. W wyniku doznanych obrażeń ciała pokrzywdzony przez trzy miesiące przebywał w śpiączce. W konsekwencji przedmiotowego zdarzenia stał się on osobą niezdolną do  samodzielnej egzystencji, potrzebującą pomocy osób trzecich.

Pokrzywdzony wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 300.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną w wyniku opisanego powyżej zdarzenia krzywdę oraz wypłatę comiesięcznej renty w kwocie 1.000,00 złotych.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie w kwocie 150.000,00 złotych oraz comiesięczną rentę w kwocie po 1.000,00 złotych miesięcznie. Ponadto ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość za skutki wypadku komunikacyjnego z udziałem pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony odwołał się od wyżej wskazanego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego w Lublinie,  który przychylił się do apelacji Strony powodowej, a w konsekwencji dwukrotnie zwiększył kwotę zasądzonego przez Sąd I instancji zadośćuczynienia. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 29.01.2020 r. przyznał na rzecz małoletniego kwotę 300.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznane cierpienia i krzywdę.

Kwota przyznanego przez Sąd Apelacyjny zadośćuczynienia była związana między innymi z obrażeniami ciała, jakich doznał małoletni. Na skutek wypadku stan zdrowia powoda uległ trwałemu i nieodwracalnemu pogorszeniu, a powód utracił nabyte umiejętności. Kondycja fizyczna i psychiczna powoda nie pozwalała na jego samodzielne funkcjonowanie, w takim zakresie jak przed wypadkiem.

Utracone perspektywy

Oceniając wysokość zadośćuczynienia Sąd Apelacyjny wziął pod uwagę zakres utraconych perspektyw z uwagi na młody wiek pokrzywdzonego. Sąd wskazał, iż pokrzywdzony miał przed sobą całe życie, a wypadek wydarzył się w okresie intensywnego rozwoju powoda.

W wyniku wypadku pokrzywdzony utracił perspektywy w zakresie dalszego kształcenia, czy określenia ścieżki zawodowej. Należy podkreślić, iż w ocenie Sądu życie powoda obiecująco rokowało na przyszłość, z uwagi na jego wszechstronne zainteresowania oraz nabyte umiejętności. Wypadek jaki miał miejsce zniweczył jego plany i zamknął przed min wiele możliwości.

Okolicznościami branymi pod uwagę przez Sąd w niniejszej sprawie były też rozmiar doznanych cierpień przez pokrzywdzonego, jak również  oszpecenie fizyczne, które rzutuje na dalsze życie społeczne pokrzywdzonego.

Podsumowując …

Konkludując, podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia stanowią doznane cierpienia fizyczne i psychiczne pokrzywdzonego. Ustalanie wysokość zadośćuczynienia wiąże się z oceną indywidualnej sytuacji pokrzywdzonego oraz zależy od rozmiaru doznanych cierpień, biorąc jednak pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Ocena rokowań co do perspektyw życiowych pokrzywdzonego stanowi zaś jedną z wielu przesłanek rzutujących na ostateczną wysokość kwoty zadośćuczynienia.

Aneta Bernat – Radca prawny

 Lublin, maj 2020

***

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 29.01.2020 r., sygn. akt I ACa 29/19

Zdjęcie: Sarah Kilian on Unsplash

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: