Czy brak traumatycznych wspomnień wpływa na niższe poczucie krzywdy?

Aneta Bernat05 maja 20212 komentarze

Wypadek komunikacyjny. Poszkodowana w jego wyniku doznaje znacznych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia. Sprawa zostaje skierowana na drogę sądową w zakresie uzyskania zadośćuczynienia. Poszkodowana wnosi o zasądzenie kwoty 171.800 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przy uwzględnieniu 50% stopnia jej przyczynienia się do zaistniałego wypadku.

Sąd Okręgowy wydając wyrok, w którym dokonał obniżenia wysokości wnioskowanego przez pokrzywdzoną zadośćuczynienia uzasadniał ten fakt, między innymi tym, iż pokrzywdzona nie pamiętała momentu wypadku oraz wczesnych etapów leczenia. Zdaniem Sądu Okręgowego, brak traumatycznych wspomnień wpływa na niższe poczucie krzywdy. W ocenie Sądu należna powódce kwota tytułem zadośćuczynienia kształtuje się na poziomie 300.000 zł. Jednocześnie Sąd uwzględnił 50% stopień przyczynienia się powódki oraz okoliczność, że pozwany wypłacił powódce kwotę 28.200 zł. W związku z tym należało zasądzić na jej rzecz sumę 121.800 zł. (300.000 zł * 50%=150.000 zł; 150.000 zł – 28.200 zł = 121.800 zł).

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego.

Na skutek wypadku Powódka doznała trwałych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia na poziomie przekraczającym, i to znacznie, łącznie 100% inwalidztwa w rozumieniu przepisów RMPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustaleniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego świadczenia. W jego wyniku nastąpił brak możliwości wykonywania pracy zawodowej co jest szczególną dolegliwością po stronie pokrzywdzonej, bowiem pozbawia ją poczucia samodzielności, przydatności społecznej, możliwości rozwoju osobistego a także, co nie jest bez znaczenia, bieżącego, codziennego kontaktu z innymi ludźmi – dotyka ją krzywda w postaci braku możliwości wykonywania pracy zawodowej.

W ocenie Sądu Odwoławczego – Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – przy natężeniu rozmiarów krzywdy jakiej doznała Powódka, jej żądane świadczenie z tytułu zadośćuczynienia w wysokości łącznej 400.000 zł (po uwzględnieniu 50% przyczynienia się do szkody – 200.000 zł) nie może być uznane za wygórowane co do wysokości.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny w Poznaniu dokonał zmiany zaskarżonego orzeczenia przez zasądzenie na rzecz skarżącej – poszkodowanej dodatkowej kwoty z tego tytułu w wysokości 50.000 zł (jako 50% od kwoty 100.000 zł), czyli w sumie na rzecz Poszkodowanej tytułem zadośćuczynienia zasądzono 400.000 zł, a po uwzględnieniu 50% przyczynienia się do szkody otrzymała kwotę 200.000 zł [1]

Aneta Bernat

Radca prawny z Lublina

 

 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 05.11.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1081/18.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odezwij się do mnie!

tel. +48 694 468 715mejl: kancelaria@anetabernat.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nat 23 maja, 2021 o 12:06

Szanowna Pani Mecenas, z ciekawości, jak Sąd orzekł co do kosztów?

Odpowiedz

Aneta Bernat 28 lipca, 2021 o 14:06

Odnośnie kwestii kosztów Sąd w przedmiotowym wyroku zmieniając zaskarżony wyrok w tym zakresie Sądu I instancji kosztami postępowania obciążył w całości pozwanego i z tego tytułu:
– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.234 zł;
– nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Poznaniu) z tytułu nieuiszczonych dotychczas kosztów sądowych łącznie kwotę 7.079,52 zł;
– oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@anetabernat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: