Bez kategorii

Przede wszystkim w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 Kodeksu […]

Obowiązek odszkodowawczy sprawcy uszczerbku na zdrowiu jest bardzo szeroki. Obejmuje on szereg świadczeń, mających na celu pełne wyrównanie szkody doznanej przez osobę poszkodowaną, przy czym obejmuje to zarówno straty o charakterze materialnym, jak i osobowym. Jaki jest zakres obowiązku odszkodowawczego sprawcy uszczerbku na zdrowiu oraz jakiego typu świadczenia on obejmuje, opisuje niniejszy artykuł. Zakres obowiązku […]

Zadośćuczynienie za śmierć rodziców, stało się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Warto przytoczyć w skrócie treść niektórych z nich, aby dać miarodajny obraz czym w praktyce kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw takiego rodzaju. Zagadnienie, jaką funkcję pełni zadośćuczynienie wypłacane z tytułu śmierci osoby bliskiej, stało się przedmiotem wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 […]

Śmierć rodzica, wskutek zajścia nieszczęśliwego wypadku, jest z całą pewnością jednym z najgorszych przeżyć dla osób dotkniętych takim nieszczęściem. Tego rodzaju zdarzenie może wywołać daleko idące skutki w psychice osób poszkodowanych, łącząc się z często z uczuciem nieprzemijającej pustki i tęsknoty za utraconym w taki sposób krewnym. Sprawca, który ponosi winę z tego tytułu, zobowiązany […]

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego rodzeństwa, stało się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Warto przytoczyć w skrócie treść niektórych z nich, aby dać miarodajny obraz czym w praktyce kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw takiego rodzaju. Jak stanowi wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. (sygnatura akt II Ca 288/17) „Zadośćuczynienie ma charakter […]