styczeń 2022

Wysokość zadośćuczynienia z tytułu śmierci dziecka nienarodzonego uzależniona jest od wielu czynników, które stały się przedmiotem licznych orzeczeń sądów polskich. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. (III CSK 307/13, OSNC z 2015 r., nr 12, poz. 147, LEX nr 1544410) „Wyłania się pytanie, czy dziecko nienarodzone, będące na etapie rozwoju […]

Każdemu poszkodowanemu należy się od sprawcy zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, w tym dziecka. W tym kontekście, pojawia się pytanie, czy  tego rodzaju kompensata przysługuje również w przypadku zgonu, który nastąpił w łonie matki, a więc jeszcze przed urodzeniem nasciturusa. Czy można otrzymać zadośćuczynienie za śmierć dziecka przed jego urodzeniem oraz jakimi kryteriami kierują się […]

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę ma bardzo ważne znaczenie prawne. Zgodnie bowiem z art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego – po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Terminy przedawnienia przedmiotowego roszczenia wskazane są w art. 442 (1) w/w […]

Chwila, w której roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę staje się wymagalne, pociąga za sobą ściśle określone następstwa prawne – stanowi termin, od którego zasadne staje się naliczanie odsetek ustawowych. Równie poważne konsekwencje prawne niesie ze sobą przedawnienie takiego roszczenia. Czym jest pojęcie „wymagalności roszczenia”, na czym polega przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, jakie są […]

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, do otrzymania zadośćuczynienia uprawnieni są „najbliżsi członkowie rodziny”. Podkreślić trzeba, że jest to pojęcie bardzo szerokie. W wyroku z dnia 10 grudnia 1969 r. (III PRN 77/69, OSNC 1970/9/160) Sąd Najwyższy stwierdził, że „w świetle art. 446 § 3 k.c. – podobnie jak i w świetle art. […]