grudzień 2021

Zadośćuczynienie w postaci odpowiedniej sumy pieniężnej, jaką zobowiązany jest zapłacić sprawca śmierci osoby najbliższej na rzecz osób poszkodowanych z tego tytułu, pełni bardzo ważną rolę w procesie wyrównywania wyrządzonej przez niego krzywdy. Jaki jest jego charakter prawny oraz kto jest uprawniony do jego otrzymania w świetle orzecznictwa polskich sądów, opisuje niniejszy artykuł. Charakter prawny zadośćuczynienia […]

Sposób i zasady rządzące ustalaniem wysokości zadośćuczynienia z tytułu doznanego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu stały się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Warto przytoczyć w skrócie kilka z nich, aby dać miarodajny obraz czym w praktyce kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw takiego rodzaju. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 9 października 2017 […]

Każdemu z nas zdarzyć się może nieszczęśliwy wypadek, spowodowany z winy osoby trzeciej i wywołujący różnorakie obrażenia i urazy ciała, skutkujące bólem fizycznym oraz traumą psychiczną. Tego rodzaju rozstrój zdrowia powoduje po stronie sprawcy powstanie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody oraz zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia. Jakie można dostać zadośćuczynienie, jakie zasady obowiązują w tym zakresie oraz czym […]

Odpowiedzialność sprawcy na zasadzie słuszności – jej istota wyraża się w zapewnieniu przez sąd poszkodowanemu ochrony prawnej wówczas, gdy brak jest podstaw do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych, istnieją natomiast ważne racje, w tym natury moralnej, przemawiające za orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. Zgodnie z art. 428 Kodeksu cywilnego – gdy sprawca z powodu wieku […]